دانشکده علوم پيراپزشکی

وب سایت گروه ههای آموزشی

وب سایت گروه ههای آموزشی
  نام گروه مدیرگروه ایمیل مدیرگروه محل استقرار
1 گروه آموزشی بینائی سنجی دکتر جواد هرویان
heravianj[at]mums.ac.ir  
2 گروه آموزشی علوم آزمایشگاهی  دکتر حمید صادقیان
 sadeghianh[at]mums.ac.ir  
3 گروه آموزشی فناوری اطلاعات سلامت دکتر معصومه سرباز
 SarbazM[at]mums.ac.ir  
4 گروه آموزشی فیزیوتراپی  دکتر حسین اصغر حسینی  HosseiniHA[at]mums.ac.ir  
 5 گروه آموزشی گفتار درمانی  دکتر حمیده قائمی
 GhaemiH[at]mums.ac.ir  
 6 گروه آموزشی تکنولوژی پرتو شناسی   دکتر شبنم علومی
olumish[at]mums.ac.ir  
7 گروه آموزشی شنوایی شناسی  دکتر صادق جعفرزاده
  JafarzadehS[at]mums.ac.ir  
 8 گروه آموزشی کاردرمانی          دکتر نادر متین صدر
 MatineSadrN[at]mums.ac.ir