دانشکده علوم پيراپزشکی

کمیته دانشجویی

 

رسالت کمیته دانشجویی(مشورتی):

تحول در پزشکی و پیشرفت آن امری انکار ناپذیر است و برای همگام بودن با پیشرفت های روز دنیا باید همواره در جهت آشنایی با روش های نوین آموزش پزشکی و شناخت نقاط ضعف خود و ارتقای آن کوشا بود. از آن جایی که تامین و ارتقای سلامت جامعه در گرو کیفیت آموزش نیروهای متخصص در رشته های مختلف پزشکی است توجه به این مقوله امری ضروری می نماید. دانشجو به عنوان گروه هدف آموزش بیشترین تاثیر را از نحوه آموزش می پذیرد و با استفاده از توانایی های فکری خود می تواند آن را ارزیابی کرده و به برطرف ساختن نواقص و کاستی های آن بپردازد. در کمیته دانشجویی با دیدگاه و تفکری نقادانه به بررسی آموزش می پردازیم و با ارائه راه حل ها و پیشنهادات که توام با خلاقیت می باشد، باعث ارتقای آن می گردیم . جهت نیل به اهداف مورد نظر، کمیته دانشجویی زمینه های تحقیق را در موضوعات مختلف آموزشی فراهم نموده است.

                      

وظایف این کمیته به شرح زیر است :


 * آگاه سازی، تشویق و جذب دانشجویان جهت مشارکت در فعالیت های توسعه آموزشی
 * بسترسازی در جهت توانمندسازی دانشجویان در زمینه آموزش علوم پزشکی
 * پایش مستمر وضعیت آموزشی در دانشکده از دیدگاه دانشجویان با تکیه بر ارزشیابی کیفی
 * همکاری و مشارکت در فعالیت های مرکز مطالعات دانشگاه در زمینه طراحی، اجرا و ارزشیابی ایده های نوآورانه آموزشی و پژوهش در آموزش و نیز ارزشیابی فعالیت های آموزشی
 * ایجاد پل ارتباطی بین دانشجویان و مسئولین آموزشی دانشکده ها، ارائه پیشنهادات دانشجویان و تبادل تجارب دانشجویی به منظور ارتقا و رفع نقایص برنامه های آموزشی
 * خودارزیابی و مشارکت در ارزشیابی کمیته های دانشجویی
 * ایجاد کلاس های فوق برنامه آموزشی بر اساس نیازها و نظرات دانشجویان
 * شناسایی دانشجویان استعداد درخشان بر اساس دستورالعملهای مربوطه
 * بهره گیری از ظرفیتها و توانمندی دانشجویان استعداد درخشان در قالب کمیتههای مشورتی برای پیشبرد اهداف آموزشی، پژوهشی
 * کمک به پرورش خلاقیت و گسترش نوآوری در قالب ابداعات، اختراعات، ایدههای برتر دانشجویی، کارآفرینی در دانشجویان صاحب استعدادهای درخشان
 *هماهنگی و معرفی دانشجویان به دفتر مرکزی استعدادهای درخشان دانشگاه برای بهرهمندی از تسهیلات شرکت در کارگاه ها همایشها و دورههای آموزشی
 * پایش وضعیت پیشرفت تحصیلی دانشجویان صاحب استعداد برتر در طول دوره تحصیل در قالب نظام استاد حامی، بررسی علل افت تحصیلی و چاره اندیشی برای آن
 * ارائه خدمات مشاورهای در زمینههای مورد نیاز برای رشد و شکوفایی استعدادهای برتر
 * معرفی دانشجویان برای ورود اطلاعات به سامانه سینا برای بهرهمندی از تسهیلات مربوطه

دبیر کمیته: - خانم نرجس صادق(گروه گفتاردرمانی)

نمایندگان گروههای آموزشی: - آقای الیاس فرزادنیا (نماینده رشته علوم آزمایشگاهی) - آقای حسین رئوف (نماینده رشته فناوری اطلاعات سلامت) - خانم زهرا جهانشاهی (نماینده رشته تکنولوژی پرتوشناسی) - خانم نرجس صادقی (نماینده رشته گفتاردرمانی)

اعضای دانشجویی منتخب این کمیته: - خانم نرجس صادقی(گروه گفتاردرمانی) - خانم زهرا جهانشاهی(گروه تکنولوژی پرتوشناسی) - خانم  زکیه فعال(گروه تکنولوژی پرتوشناسی) - آقای حسین رئوف(فناوری اطلاعات سلامت) - آقای الیاس فرزادنیا(گروه علوم آزمایشگاهی)