دانشکده علوم پيراپزشکی

کمیته استعداد درخشان

 

کمیته استعداد درخشان :

شرح وظایف دفتر استعدادهای درخشان دانشکده:


* تهیه پمفلت آشنایی با واحد و آیین نامه های استعداد درخشان جهت دانشجویان جدیدالورود
* شناسایی، پرورش و افزایش سطح توانمندی های استعدادهای درخشان در سطح دانشگاه
* استفاده از توانمندی های دانشجویان مستعد در جهت پیشبرد اهداف مدیریتی، آموزشی، پژوهشی و فرهنگی دانشگاه
* ایجاد قوانین خاص و رفع موانع قانونی برای پیشرفت استعدادهای درخشان
* تسهیل شرکت دانشجویان در المپیاد کشوری دانشگاه علوم پزشکی
* برگزاری کارگاه آموزشی
* فراهم آوردن تسهیلات ویژه دانشجویان استعداد درخشان

شرح فعالیت های انجام شده در دفتر استعداد درخشان :

 

 1. تهیه و ارسال لیست استعداد های درخشان از بین دانشجویان ممتاز دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد سالی دو بار در پایان ترم های تحصیلی جهت ادامه تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد که خوشبختانه از بین این دانشجویان، تعدادی در مقطع کارشناسی ارشد در دانشگاه علوم پزشکی مشهد و تعدادی در سایر دانشگاه های علوم پزشکی کشور مشغول به تحصیل هستند.
 2. ترغیب افراد جهت شرکت در المپیاد کشوری علوم پزشکی از طریق برگزاری جلسات حضوری یا ارسال پمفلت و فایلهای آموزشی این ارتباط با دانشجویان دانشکده پیراپزشکی از طریق تعدادی از نمایندگان کلاسها جهت برگزاری جلسات با دانشجویان و همچنین اطلاع رسانی از طریق افرادی که در جلسه های کمیته مشورتی حضور فعال داشتند انجام می گیرد. لازم به ذکر است برای اولین بار خانمها  فاطمه آقایی و حدیث امیری دانشجویان رشته های گفتار درمانی و بینایی سنجی به مرحله دانشگاهی در المپیاد دانشجویان دانشگاههای علوم پزشکی کشور راه یافتند.
 3. اطلاع رسانی در فصول مختلف و مکرر دانشجویان از طریق نصب تراکت و ارسال ایمیل جهت برقراری ارتباط با واحد استعدادهای درخشان دانشگاه.
 4. شرکت در جلسات با حضور معاونت محترم آموزشی دانشگاه، مدیر محترم EDC، مسئولین استعداد های درخشان در سایر دانشکده ها و نمایندگان بنیاد ملی نخبگان جهت نحوه برقراری ارتباط دانشجویان با بنیاد ملی نخبگان
 5. شرکت در جلسات نظر سنجی جهت بهبود عملکرد این واحد و بررسی چگونگی افزایش همکاری دانشجویان با این واحد و درگیر کردن آنها در فعالیت های پژوهشی و آموزشی با حضور نماینده مدیر محترم EDCدانشگاه، مسئولین استعداد های درخشان در سایر دانشکده ها و ارسال برآیند این جلسات به واحد استعداد های درخشان وزارت محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
 6. نظر سنجی از دانشجویان جهت برگزاری کارگاههای مورد نیاز و انتقال نظرات به واحد استعداد های درخشان دانشگاه
 7. پاسخگويي تلفني و حضوري و مشاوره به مراجعين واحد استعداد های درخشان دانشکده
 8. جمع آوری آئین نامه ها، ضوابط و تسهیلات برای دانشجویان نخبه و اطلاع رسانی آنها از طریق تراکت، ای میل و غیره
 9. اطلاع رسانی و برنامه ریزی وترغیب دانشجویان برای شرکت در آزمون های مختلف کشوری برای نخبگان
 10. پیگیری برای اخذ استفاده بهینه از کلیه امکانات و تسهیلات موجود و ارائه شده برای نخبگان
 11. برگزاری جلسه معارفه برای دانشجویان جدید الورود با واحد استعداد درخشان و آشنایی اولیه با ایین نامه ها و مقررات عضویت استعداد درخشان
 12. راه اندازی صفحه استعداد درخشان سایت دانشکده به منظور تسهیل در اطلاع رسانی و قرار دادن کلیه آئین نامه ، ضوابط اعطای تسهیلات و نحوه عضویت در دفتر استعداد درخشان و سایر لینک های مفید
 13. تعیین نماینده جهت ارتباط نزدیکتر با دانشجویان و تسهیل خدمت رسان
 14. پیگیری برای تکمیل بانک اطلاعاتی استعداد درخشان و دریافت مستندات فعالیت های دانشجویان نخبه
 15. پیگیری برای تجهیز وسایل، کتب مورد نیاز و تعیین مکان مناسب برای دفتر استعداد درخشان
 16. اطلاع رسانی دانشجویی به تفکیک هر سال از طریق نمایندگان
 17. اطلاع رسانی کارگاه ها و ایین نامه های جدید از طریق نمایندگان
 18. پاسخگویی و هدایت دانشجویان در امور مربوط به تسهیلات و ثبت نام و تعیین سطح با هماهنگی دفتر توسعه آموزش
 19. همکاری با دانشگاه در اطلاع رسانی و انتخاب دانشجویان برای شرکت در اردوهای علمی و فرهنگی

کارهای در دست انجام  و ادامه برنامه عملیاتی تدوین شده :

 1. تشکیل جلسات ادواری و به روز کردن برنامه عملیاتی تدوین شده و گزارش کار با مسئول محترم EDO و مسئول کمیته استعداد درخشان. راه اندازی جلسات ادورای ماهانه با هسته دانشجوئی و پاسخگوئی سوالات مربوطه
 2. تخصیص مکانی و تجهیزاتی مناسب برای دفتر استعداد درخشان
 3. نیازسنجی برای برگزاری کارگاه های آموزشی
 4. ایجاد ارتباط فعال با بنیاد نخبگان و معرفی دانشجویان و اخذ تسهیلات
 5. تداوم و تحکیم جلسات ادواری با دفتر استعداد درخشان دانشگاه
 6. تهیه یک برنامه آموزشی از بدو ورود دانشجویان استعداد درخشان و گذراندن کارگاه های اجباری و اختیاری تا زمان فارغ التحصیلی
 7. تشکیل جلسات معارفه و تعیین برنامه عملیاتی سالانه و اهداف کمیته
 8. تعیین نیازهای آموزشی دانشجویان نخبه (بصورت نیازسنجی) و برگزاری کارگاه های مورد نیاز