دانشکده علوم پيراپزشکی

کمیته آموزش مجازی

 

کمیته آموزش مجازی :
وظایف این کمیته به شرح زیر است :
 * شرکت مداوم رابط آموزش مجازي در جلسات دوره اي آموزش مجازي دانشگاه
 * برگزاري کارگاه هاي مختلف در مورد معرفي آموزش مجازي و امكانات آن و آزمون هاي الكترونیكي
 * تهیه لیستي از اساتید مایل به تهیه محتواي مجازي واحدهاي آموزشي و اعلام آن به مرکز آموزش مجازي دانشگاه و انجام پیگیري هاي لازم
 * برگزاري آزمون هاي الكترونیكي