دانشکده علوم پيراپزشکی

کمیته ارزشیابی

کمیته ارزشیابی :

کمیته پایش و ارزشیابی، یکی از کمیته های اصلی دفتر توسعه آموزش علوم پزشکی می باشد که ماموریت اصلی آن ارتقای
کیفیت فرآیند آموزش با کمک ارزشیابی های کمی و کیفی می باشد. این کمیته با ارائه گزارشهای دوره ای به مدیران، همکاران
اعضاء هیات علمی و کارشناسان دانشکده و دانشگاه و دریافت بازخورد نتایج ارزشیابی سعی در ارائه راهکاری مفید در جهت
ارتقای کیفیت آموزش دارد.

وظایف این کمیته به شرح زیر است :


 *ارزشیابی درونی گروه ها و بررسی وضع موجود
 *بهبود ساختار و روش های ارزیابی دانشجو
 *ارزشیابی اعضای هیات علمی
 * ارزشیابی برنامه و ارائه بازخورد
 * آموزش اعضای هیات علمی در زمینه های مختلف آموزش
 *برنامه ریزی و اجرای کارگاه های آموزشی با مشارکت مرکز مطالعات
 *اطلاع رسانی و تهیه منابع آموزشی جدید مورد نیاز اعضای هیات علمی
 *تهیه فرم ارزشیابی 360 از اساتید

 

 

فرم نظرسنجی از فراگیران درباره کیفیت آموزش اعضای هیئت علمی

 

فرم نظرسنجی از فارغ التحصیلان

 

فرم نظر سنجي از فراگیران درباره کیفیت آموزش مجازی اعضاء هیات علمي