دانشکده علوم پيراپزشکی

کمیته توانمندسازی اساتید

کمیته توانمند سازی:

کمیته توانمند سازی و مدیریت مبتنی بر برنامه یکی از کمیته های اصلی دفتر توسعه آموزش می باشد. این واحد به منظور ارتقای توانایی های اعضای هیئت علمی در زمینه آموزش و تدریس، تشکیل شده است. از مهمترین وظایف این کمیته ، نیاز سنجی از اعضای هیئت علمی در خصوص نیازهای عمده ایشان در امر یاددهی و یادگیری و برگزاری کلاس ها، کارگاه ها و دوره های آموزشی با حضور اساتید مجرب در زمینه مربوطه می باشد.

 

دیگر وظایف این کمیته به شرح زیر است:

 • به روزرسانی برنامه چشم انداز و برنامه جامع علمی دانشکده
 • تدوین برنامه آمایش رشته ای دانشکده
 • نیازسنجی از اعضا هیات علمی در حوزه های آموزشی و پژوهشی و اولویت بندی آن ها
 • برگزاری کارگاه های توانمندسازی برای اعضا هیات علمی
 • ارزشیابی کارگاه های برگزار شده
 • مشارکت در تدوین برنامه عملیاتی گروه های آموزشی
 • پایش میزان تحقق برنامه های عملیاتی گروه های آموزشی
 • مشارکت در تدوین سند توسعه دانشکده
 • مشارکت با اعضاء هیات علمی در طراحی و بازنگری طرح دوره و طرح درس
 • ترغیب اعضای هیات علمی علاقه مند به آموزش جهت انجام طرح‌های پژوهشی در زمینه مسائل آموزشی
 • برگزاری جلسات با اعضاء کمیته به منظور تسهیل در اجرا امور و فعالیت ها