دانشکده علوم پيراپزشکی

کمیته برنامه ریزی آموزشی

کمیته برنامه ریزی آموزشی :

برنامه های درسی، مهمترین مؤلفه نظام آموزش عالی هركشوری محسوب میشوند . میزان توانایی اساتید در امر تدریس ارتباط معنی داری با میزان آگاهی آنان از امر برنامه ریزی درسی دارد . به همین دلیل فرایند تدوین این برنامه ها و به ویژه شركای اصلی كه باید در تدوین آن مشاركت داشته باشند، طیف وسیعی از ادبیات برنامه ریزی درسی را به خود اختصاص میدهد.توجه به لزوم برنامه ریزی درسی و دقت در اجزاء تشكیل دهنده آن به عنوان یك سیستم و مجموعه، نشانگر حساسی از سازمان فكری و روند آموزشی اساتید میباشد. هدف اصلی این كمیته كمك به بهبود و ارتقای كیفیت برنامه های درسی در گروه های آموزشی است.

 

دیگر وظایف كمیته برنامه ریزی آموزش به شرح زیر است :


 * انجام نیاز سنجی اعضای هیات علمی و جلب نظرات آنان
 *همكاری با كمیته توانمند سازی اساتید جهت برگزاری كارگاه طرح درس جهت اساتید
 *تهیه چارچوب تدوین طرح دوره ، طرح درس، راهنمای مطالعاتی و اطلاع رسانی به اساتید
 *بازنگری و بروزرسانی طرح دوره و طرح درس ها
 *تدوین چك لیست ارزشیابی طرح دوره و طرح درس
 *درخواست اظهارنظر از مدیر گروه ها جهت بازنگری كریكولوم های آموزشی
 *نظارت بر میزان اجرای طرح درس های تدوین شده توسط اساتید
 *بارگذاری فرم های خام طرح دوره، طرح درس بر روی سایت دفتر توسعه آموزش