دانشکده علوم پيراپزشکی
دکتر محمد خواجه دلویی
CV
استاد پزشکی اجتماعی

1397 - 1400

1393 -1397

دكتر علي فيضي
CV
دكتراي تخصصي راديولوژي تشخيصي
دکتر عباس عظیمی
CV
دکترای تخصصی اپتومتري و علوم چشم و بينايي

1387 - 1393

1377 - 1387

دکتر جبرائيل موفق
CV
دکتري PhD فارماسيوتيکس
دکتر موسی الرضا حاج زاده
CV
دکتراي تخصصي فیزیولوژی

1376 - 1377

1372 - 1376

دکتر محمد حسین بحرینی طوسی
CV
دکتراي تخصصي فيزيک پزشکي
دكتر عبدالمجيد فتي
CV
دكتراي تخصصي انگل شناسی

1370 - 1372