دانشکده علوم پيراپزشکی

معاونت آموزشی

 

حوزه معاونت آموزشی دانشکده وظیفه ابلاغ، برنامه ریزی، اجرا، هدایت و نظارت بر کلیه سیاست ها، مقررات و فرآیندهای آموزشی در سطوح تحصیلات پایه و تحصیلات تکمیلی را بر اساس قوانین، مصوبات، مقررات و آیین نامه های مربوطه دارد.