دانشکده علوم پيراپزشکی

معرفی معاونت اداری و مالی

دکتر پرویز معروضی

معاون اداری و مالی دانشکده علوم پیراپزشکی

عضو گروه فناوری اطلاعات سلامت

 

 

marouzip[at]mums.ac.ir

تلفن : 38846727 - 051

 

 

                  حیطه فعالیت ها :

  • §         وظایف  و سیاست های ابلاغ شده از طرف دانشگاه و ریاست دانشـكده .
  • §         برنامه های استراتژیک و عملیاتی دانشکده و دانشگاه .
  • §         اهداف و فرآیند های اجرایی  تعریف شده بر اساس  وظایف و ماموریت های محوله به دانشکده
  • §         قوانين و مقررات مربوط به امور اداری و مـالی و معاملاتی
  • §          تصمیمات اتخاذ شده  در  شورای اداری

                   عمده شرح وظایف :

-          مشارکت در تدوین برنامه های استراتژیک و عملیاتی دانشکده

-          ارائه  پیشنهادات و گزارشات درخواستی  به ریاست دانشكده  

-          ایجاد هماهنگی بین فعالیتهای واحد های تحت پوشش از طریق برقراری ارتباط و پیگیری و ارزشیابی آنها

-          نظارت بر حسن اجرای کليه قوانين و مقررات مربوط به امور اداری و مـالی و معاملاتی
تهیه و تنظیم گزارشهای مختلف از فعالیتهای واحدهای تحت سرپرستی

-          تهیه و تنظیم بودجه دانشکده براساس خط مشی دستورالعمل های تعیین شده .

-          نظارت بر اجرای بودجه و چگونگی مصرف اعتبارات در واحدها

-          نظارت بر چگونگی بررسی و ممیزی حسابها و اسناد مالی ، هزینه ها و درآمدها بر اساس مقررات مالی و دستورالعملهای مصوب   

-          پایش مستمردرنگاهداری  اموال ، انبارها   بر اساس روشهای مصوب و حسابهای مالی

-          توزیع کالاها و ملزومات خریداری شده برحسب نیاز کارکنان و دانشکده
نظارت کلی بر چگونگی مصرف اعتبارات بمنظور حصول اطمینان از صحت اجرای برنامه ها 

-          نظارت مستمر بر نحوه اجرای هزینه ها و پرداختها و رسیدگی  به اسناد هزینه  واحدها بر اساس دستور العملها و آئین نامه معاملات دولتی

-          تصویب و تایید  اسناد حسابداری و دستور پرداختهای مربوط به خرید لوازم و کالا در حدود اختیارات ابلاغ شده 

-          نظارت به امر وصول درآمدها از منابع مختلف و اتخاذ تدابیر و ارائه راهنمایی

-          نظارت بر عقد  و اجرای قراردادها و پیمان های دانشکده  

-       برنامه ریزی و نظارت بر تامین نیروی انسانی از منابع داخل و خارج                      

-          تائید و ابلاغ احکام مختلف پرسنلی براساس دستورالعمل های صادره

-          نظارت و کنترل  بر حضور و غیاب کلیه کارکنان دانشکده و ارائه گزارشات به مقامات ذیربط

-          اجرا و گزارش نتایج برنامه  ارزشیابی  سالانه  کارکنان

-          برنامه ریزی و نظارت بر تامین نیاز مندیهای تدارکاتی و خدماتی

-           برنامه ریزی  و نظارت بر تامین شرایط مناسب محیط  کار و رفاه کارکنان

-          مشارکت و نظارت بر اجرای برنامه های آموزش کارکنان

-          توسعه و بهینه سازی فضاهای  فیزیکی

-          شــرکت در شوراها،کميســيون ها،جلســات و اظهــارنظر در مــورد مســائل مختلــف مالی و اداری در چهارچوب مقررات و حفظ مصالح   دانشكده

-          انجام سایر امور محوله از طرف ریاست دانشکده