دانشکده علوم پيراپزشکی

کمیته دانش پژوهی

 

 تعریف کمیته دانش پژوهی

فعالیت هاي آموزشی بخش مهمی از رسالت مؤسسات آموزش عالی و قسمت عمده اي از عملکرد اعضاي هیأت علمی را تشکیل می دهند. حفظ جایگاه مؤسسات آموزش عالی در جهت انجام هر سه حیطه فعالیت آنها شامل آموزش، پژوهش و ارائه خدمت است.

دارا بودن یک نظام آموزشی، پژوهشی و درمانی پویا و بالنده مستلزم رویکرد آموزشی و درمانی مبتنی بر پژوهش و بالعکس پژوهش در آموزش و درمان می باشد بعبارتی دیگر برای ارتقاء آموزش لازم است اعضای هیات علمی با نگاه پژوهشی به امر آموزش بپردازند.

با توجه به نقش موثر اعضای هیات علمی در ارتقاء نظام آموزش و گسترش دانش، ضروری است تلاش و کوشش ایشان در این عرصه  به نحو مناسب ارزیابی و ارزش گذاري شود و در صورت کسب شایستگی ها و امتیازات مربوطه ارتقاء یابند. وجود چنین ساز و کاري سبب خلق ارزش هاي بدیع و آثار مفیدي در حیطه آموزش خواهد شد که جوهره آن ایمان و اخلاص، علم و تجربه، ابتکار و خلاقیت و تلاش صاحبان خرد و اندیشمندان و تلاشگران عرصه هاي آموزش می باشد.

با توجه به اهمیت و ضرورت فعالیت های نوآورانه آموزشی(دانش ورانه و دانش پژوهی) و به اشتراک گذاشتن تجارب آموزشی در پیشبرد اهداف آموزشی، سامانه ملی ثبت فعالیت های نوآورانه آموزشی از سوی وزارت متبوع در جهت فـراهم كـردن زمينه براي نوآوري هاي آموزشي راه اندازی و امکان استفاده از امتیاز فرایند های آموزشی مصوب در کمیته کشوری دانش پژوهی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، بعنوان بخشی از امتیاز شرطی ماده 3 پژوهشی در آیین نامه ارتقاء پیش بینی شده است. از سوی دیگر معیارهای ورود فرایندها به مرحله داوری در جشنواره کشوری شهید مطهری منطبق بر معیارهای فعالیت های نوآورانه آموزشی در سامانه ملی می باشد.

 

 هدف از تشکیل کمیته

 

با توجه به راه اندازی سامانه ملی فعالیت های نو آورانه آموزشی از سوی وزارت متبوع به آدرس: http://meded.behdasht.gov.irو ابلاغ شیوه نامه ارزشیابی فعالیت های دانش پژوهی آموزشی (بند 6 ماده 2 آئین نامه ارتقاي اعضاي هیأت علمی دانشگاه ها) پیوست شماره هشت شیوه نامه اجرایی آیین نامه ارتقاء کمیته دانشگاهی دانش پژوهی در خرداد ماه 96 بر اساس ماده 3 بند ب شیوه نامه تشکیل گردید.

 

 شرح وظیفه کمیته

 

بررسی فعالیتهاي دانشورانه و دانش پژوهی آموزشی در سطح دانشگاهی

 

adamak.jpg - 13.80 kB

   سامانه دانش پژوهی
   راهنمای سامانه دانش پژوهی
   معیارهای ارزیابی دانش پژوهی
   فرایند ارزیابی فعالیت های دانش پژوهی
   شیوه نامه و فرآیند ارزشیابی فعالیت های دانش پژوهی
   قالب تکمیل اطلاعات فعالیتهای نوآورانه آموزشی (دانش پژوهی) در سامانه
   قالب تکمیل اطلاعات فعالیتهای نوآورانه آموزشی (دانشورانه) در سامانه