دانشکده علوم پيراپزشکی

کوریکولوم گروه های آموزشی

 

گروه تکنولوژی پرتوشناسی

 کارشناسی پیوسته

 کارشناسی ناپیوسته

 

 گروه علوم آزمایشگاهی

 کارشناسی پیوسته

 کارشناسی ناپیوسته

 

گروه فیزیوتراپی

 کارشناسی پیوسته

 کارشناسی ارشد ناپیوسته

 

گروه گفتاردرمانی

  کارشناسی پیوسته

 کارشناسی ارشد ناپیوسته

 

گروه کاردرمانی

 کارشناسی پیوسته

 

گروه مدارک پزشکی

 کارشناسی پیوسته