دانشکده علوم پيراپزشکی

چهارمین جلسه کمیته رفاهی، ورزشی در دانشکده پیراپزشکی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم پیراپزشکی، این جلسه با حضور تمام اعضاء در تاریخ 21 اردیبهشت ماه و در محل سالن شورا برگزار گردید.

پیگیری نتایج حاصل از مذاکرات با سازمان میراث فرهنگی و گردشگری، نحوه محاسبه فعالیت های ورزشی در ساعت اضافه کار و بررسی ساز و کار و اجرایی شدن صندوق رفاه دانشکده، از مهمترین موارد مطرح شده در این جلسه بود.